[works]

 

FEVER (2006)

Verkets titel antyder om ett febrigt tillstånd, en frisk och livfull följd av rytmisk-melodiska strukturer som vecklar ut sig på ett sätt som påminner om en perpetuum mobile.

Den musikaliska berättelsen vecklar ut sig i filmmusikens anda, med påtagliga hänvisningar till genremästare som Bernard Hermann, James Newton Howard eller Hans Zimmer. Det handlar om ett polystilistiskt musikaliskt språk uppbyggt på heterogena beståndsdelar, med olika inspirationskällor och estetiska influenser.

Detta frodiga musikaliska språk vilar på en tydlig formstruktur framlagd i olika formuleringar och utformningar.

Titelns semantiska innehåll avspeglas alltjämnt i verkets alla parametrar: invecklade rytmer och melodiska linjer, alternerande sammansatta taktarter, en fortlöpande svängning mellan moll- och durtonarter/modus, en kontrasterande följd av verkets sektioner där kammarmusikaliska partier ställs mot ensemblespel. Orkesterapparaten behandlas också på ett minutiöst sätt, vilket innebär att dess timbrala och dynamiska resurser exploateras rikt.

Tonsättarens fascination gentemot det versatila träblåset och dess rika uttrycksmöjligheter är påtaglig i de virtuosa stämmor dessa instrument tilldelats. Träblåsets överflöd i kombination med brassets eklatanta uttryckskraft samt stråkarnas intensitet, skapar en fyllig allsidig klangström under hela verkets gång.

 

FEVER (2006)

As the title suggests, the work expresses a state of feverishness, a lively and brisk succession of rhythmical-melodic structures proceeding in a way reminiscent of a perpetuum mobile.

The musical narrative develops in the spirit of movie soundtracks, with obvious references to masters of the genre such as Bernard Hermann, James Newton Howard or Hans Zimmer. We’re speaking about a polistylistic musical language made up of heterogeneous components, with various inspirational sources and aesthetic influences.

This lush musical language rests on a clear formal structure presented in different variational hypostases/formulations.

The semantic content of the title is reflected at all levels of the work’s parameters: intricate rhythms and melodic lines, alternations of compound measures, a continuous oscillation between major and minor tonalities/modes, a contrasting succession of the various sections, setting chamber parts against ensemble ones. The orchestral apparatus is given minute attention as well, its timbral and dynamic resources being richly exploited.            

The composer’s fascination with the versatility and ample possibilities of expression of woodwind instruments is apparent in the virtuosity score assigned to them. Their abundance, combined with the spectacular display of brass instruments and the intensity of string instruments, make up a full-bodied, balanced sonorous stream throughout the work.

 

FEVER (2006)

Dupa cum sugereaza si titlul lucrarea exprima o stare de febrilitate, o succesiune plina de vitalitate si nerv a structurilor ritmico-melodice, intr-o desfasurare similara unui perpetuum mobile.

Naratiunea muzicala se dezvolta in spiritul coloanelor sonore cinematografice, cu trimiteri evidente la maestrii genului precum Bernard Hermann, James Newton Howard sau Hans Zimmer. Este vorba despre un limbaj muzical polistilistic, cu surse diferite de inspiratie/influenta estetica , alcatuit din elemente componente eterogene.

Acest limbaj muzical luxuriant se sprijina pe o structura formala/un tipar clar prezentat in diverse ipostaze variationale.

Continutul semantic al titlului se reflecta la nivelul tuturor parametrilor lucrarii: ritmuri si linii melodice intricate, alternante de masuri compuse, o pendulare continua intre tonalitati/moduri majore si minore, succesiune contrastanta a sectiunilor, unde parti camerale stau in contrast cu cele de ansamblu. Aparatul orchestral este tratat de asemenea cu minutiozitate, resursele timbrale si dinamice ale acestuia fiind exploatate la un potential foarte mare.

Fascinatia compozitorului pentru posibilitatile bogate de expresie si versatilitatea instrumentelor de suflat din lemn transpare prin partitura plina de virtuozitate care le este atribuita. Abundenta acestora combinata cu expresia eclatanta a instrumentelor de suflat din alama precum si intensitatea instrumentelor cu coarde formeaza un flux sonor concentrat si echilibrat pe intreg parcursul lucrarii.